Zasady i Warunki

Contents

Ceny

MIGATRONIC A/S, zwany dalej Dostawcą, ma prawo w każdej chwili zmieniać swoje ceny bez powiadomienia. Jeśli nie zostaną podjęte inne ustalenia, sprzedaż jest fakturowana według aktualnego cennika obowiązującego w chwili dostawy.

Walutą faktury jest DKK, chyba że na fakturze podano inną walutę. Płatność nabywcy ma być dokonywana w walucie faktury. Oferty Dostawcy są przedstawiane z cenami ważnymi do akceptacji przez okres 60 dni od daty oferty, chyba że w ofercie podano inaczej, lub chyba że Dostawca zatwierdził przedłużenie ważności poprzez oddzielne, pisemne powiadomienie adresata oferty.

Warunki dostawy

Dostawa odbywa się zgodnie z Ex-Works na adres Dostawcy, INCOTERMS 2010. Towary są wysyłane na koszt i ryzyko nabywcy. Jeśli Dostawca nie otrzymał żadnych specjalnych instrukcji, ma prawo wybrać środek i trasę transportu.

W przypadku zakupów poniżej minimalnej wartości zamówienia Dostawcy w chwili składania zamówienia – bez VAT i frachtu – naliczana jest opłata za wysyłkę.

Czas dostawy

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ani przeszkody spowodowane siłą wyższą lub innymi podobnymi okolicznościami poza kontrolą Dostawcy, w tym strajki i zakazy eksportu, niezależnie od tego, czy te przeszkody występują u Dostawcy, dostawców Dostawcy czy agentów transportowych, którzy realizują dostawy do i/lub od Dostawcy.

Warunki płatności

Jeśli Dostawca nie określił innych warunków w ofercie i/lub na fakturze, ogólne warunki płatności Dostawcy są płatne gotówką. W przypadku opóźnienia w płatności, Dostawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości 2% miesięcznie od zaległych płatności.

Jeśli towary, które mają być dostarczone w określonym czasie zgodnie z umową lub kontraktem, nie zostaną przejęte przez Nabywcę w odpowiednim czasie, Dostawca ma prawo według własnego uznania sprzedać towary na rzecz Nabywcy, po uprzednim powiadomieniu Nabywcy, lub przechowywać towary na rzecz Nabywcy, a Nabywca jest zobowiązany w każdych okolicznościach dokonać ustalonej płatności w terminie. W przypadku przechowywania, towary są przechowywane na ryzyko Nabywcy.

Własność

Prawo własności dostarczonych towarów pozostaje u Dostawcy, dopóki nie zostanie zapłacona cała cena zakupu.

Rysunki itp.

Wszystkie rysunki, szacunki, opisy lub inne materiały, które są przekazywane w związku z ofertami lub dostawami, są własnością Dostawcy i nie mogą być kopiowane, prezentowane innym firmom ani używane do wykonywania jakiejkolwiek pracy bez pisemnej zgody Dostawcy.

Rysunki wykonane przez Dostawcę do użytku w związku z ofertami oraz ewentualne kopie takich rysunków będące w posiadaniu Nabywcy muszą być zwrócone na żądanie.

Odpowiedzialność za szkody

Dostawca w każdej chwili dokłada wszelkich starań, aby dostarczone towary były zgodne z normami lub specyfikacjami Dostawcy.

Chyba że Dostawca udzielił dodatkowych gwarancji na piśmie, jest odpowiedzialny za to, że dostarczone towary są zgodne z specyfikacjami Dostawcy i mają zwyczajowo wysoką jakość do użytku w zakresach zastosowania określonych na piśmie przez Dostawcę.

Jeśli Nabywca wykaże, że dostarczone towary w tym zakresie są wadliwe, Dostawca zaakceptuje, według własnego uznania, wymianę artykułu na odpowiednie towary niewadliwe, naprawę artykułu, zwrot ceny zakupu po zwrocie artykułu lub pozwolenie Nabywcy na zatrzymanie artykułu w zamian za naliczenie na jego konto odpowiedniej redukcji ceny proporcjonalnej do wady. Nabywca w każdych okolicznościach pokrywa wszelkie koszty transportu, które mogą wystąpić w związku z wymianą lub naprawą towarów.

Wyżej wymienione obowiązki Dostawcy są warunkowane zgłoszeniem reklamacji Dostawcy na piśmie nie później niż 8 dni po tym, jak wada w kwestii została lub powinna zostać zidentyfikowana i stwierdzona przez Nabywcy. Ta odpowiedzialność wygasa bez dalszego powiadomienia rok po dostarczeniu towarów do Nabywcy, jednak 6 miesięcy w odniesieniu do części zapasowych i 6 tygodni w odniesieniu do palników do spawania po ich dostarczeniu do Nabywcy.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i wady, które można przypisać nieprawidłowej obsłudze, transporcie, przechowywaniu, montażu, połączeniu i eksploatacji lub za jakąkolwiek inną wadę wynikającą z użycia produktu przez Nabywcy w celach innych niż określone w specyfikacjach Dostawcy. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za zużycie i wady wynikające z niewykonania konserwacji zgodnie z instrukcjami Dostawcy lub z powodu naprawy i konserwacji nie wykonanej przez Dostawcę lub przez warsztat upoważniony przez Dostawcę do tego celu.

Odpowiedzialność produktu

O ile nie jest to przewidziane w niezbędnych przepisach prawa mających zastosowanie do Dostawcy, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe ani uszkodzenia mienia, a następnie tylko w zakresie przewidzianym w takim prawodawstwie. Szkody na mieniu komercyjnym należącym do Nabywcy lub osób trzecich spowodowane wadliwymi produktami od Dostawcy są objęte odpowiedzialnością Dostawcy tylko wtedy, gdy udowodniono, że wynikają one z błędów lub zaniedbań ze strony Dostawcy lub jego personelu.

Dostawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia towarów wbrew instrukcji obsługi sporządzonej przez Dostawcy. Jeśli zakup towarów przez Nabywcy został dokonany z zamiarem odsprzedaży, odpowiedzialność regresowa za szkody osobowe stron trzecich lub za uszkodzenie towarów przez Nabywcy wobec Dostawcy jest uzależniona od faktu, że Nabywca przekazał użytkownikowi końcowemu instrukcję obsługi i dodatkowe instrukcje wymagane do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania towarów.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku opóźnienia, wad w dostarczonym produkcie i odpowiedzialności z tytułu produktu, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, utratę zysku z działalności gospodarczej, szkody następcze lub podobne. Odpowiedzialność dostawcy jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty równowartości ceny zapłaconej przez nabywcę za opóźnione lub wadliwe produkty.

Kontrola eksportu

Nabywca został poinformowany, że pewne produkty i technologie, lub ich części, mogą podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu, dotyczącym produktów o podwójnym zastosowaniu lub specjalnych sankcji, i nie mogą być eksportowane ani reeksportowane, bezpośrednio lub pośrednio, bez uprzedniej zgody właściwych władz.

Odpowiedzialność Nabywcy polega na badaniu okoliczności i w razie potrzeby uzyskaniu licencji od władz przed jakimkolwiek eksportem lub reeksportem produktów lub technologii dostawcy.

Spory i prawo

Wszelkie spory wynikające z tych warunków będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem duńskim, nie uwzględniając jego zasad konfliktu praw. Ponadto Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy duńskie Dostawcy.

Gwarancja

Okres gwarancji dla części zamiennych używanych do jednostki robota (robot UR wraz z kontrolą) wynosi 12 miesięcy. Wszystkie inne koszty związane z godzinami pracy, transportem i wysyłką nie są objęte gwarancją. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z warunkami gwarancji dostawcy robotów Universal Robots. Naprawy gwarancyjne jednostki robota będą przeprowadzane pod adresem dostawcy robota.

Okres gwarancji dla maszyn spawalniczych i innych części rozwiązania CoWelder wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji jest liczony od daty faktury do użytkownika końcowego od Dostawcy lub dealera/dystrybutora Dostawcy. Oryginalna faktura jest dowodem okresu gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z Migatronic.

Request service package

Request training package