Allmänna Villkor

Contents

Priser

MIGATRONIC A/S, hädanefter kallad Leverantören, har när som helst rätt att ändra sina priser utan föregående meddelande. Om inget annat avtalats faktureras försäljningen enligt den prislista som gäller vid leveranstidpunkten.

Fakturavalutan är DKK, om inte annan valuta anges på fakturan. Köparens betalning ska göras i fakturavalutan. Leverantörens offerter erbjuds med priser som är giltiga för acceptans under en period av 60 dagar från offertdatum, om inte annat anges i offerten eller om leverantören har godkänt en förlängning av giltigheten genom separat skriftligt meddelande till offertmottagaren.

Leveransvillkor

Leveransen sker Ex-Works på Leverantörens adress, INCOTERMS 2010. Varor skickas på köparens konto och risk. Om Leverantören inte har mottagit några särskilda instruktioner är han fri att välja transportmedel och rutt.

Vid köp under Leverantörens minimibeställningsvärde vid beställningstidpunkten – exkl. moms och frakt – tillkommer en expeditionsavgift.

Leveranstid

Leverantören har inget ansvar för förseningar eller hinder på grund av force majeure eller andra liknande omständigheter utanför Leverantörens kontroll, inklusive strejk och exportförbud, oavsett om dessa hinder inträffar hos Leverantören, Leverantörens leverantörer eller transportagenter som utför leveranser till och/eller från Leverantören.

Betalningsvillkor

Om inga andra villkor uttryckligen anges av Leverantören i erbjudandet och/eller fakturan är Leverantörens allmänna betalningsvillkor netto kontant. Vid betalningsförsening har Leverantören rätt att debitera 2 % ränta per månad på försenade betalningar.

Om varor som ska levereras vid en fastställd tidpunkt enligt avtal eller kontrakt inte övertas av köparen i rätt tid, har Leverantören rätt att efter eget gottfinnande sälja varorna för köparens räkning, efter att ha rådfrågat köparen, eller att lagra varorna för köparens räkning, och köparen är under alla omständigheter skyldig att genomföra den överenskomna betalningen vid förfall. Vid lagring deponeras varorna på köparens risk.

Egendom

Äganderätten till de levererade varorna kvarstår hos Leverantören tills hela köpeskillingen har betalats.

Ritningar etc.

Alla ritningar, uppskattningar, beskrivningar eller annat material som skickas i samband med offerter eller leveranser är Leverantörens egendom och får inte kopieras, presenteras för andra företag eller användas för att utföra något arbete utan Leverantörens skriftliga tillstånd.

Ritningar som har gjorts av Leverantören för användning i samband med offerter och eventuella kopior av sådana ritningar som köparen innehar måste returneras på begäran.

Skadeansvar

Leverantören ska när som helst göra sitt bästa för att säkerställa att de levererade varorna överensstämmer med Leverantörens standarder eller specifikationer.

Om inte Leverantören har gett ytterligare skriftliga garantier, är han ansvarig för att de levererade varorna överensstämmer med Leverantörens specifikationer och har en sedvanligt hög kvalitet för användning inom de användningsområden som Leverantören skriftligen har angett.

Om köparen visar att de levererade varorna i detta avseende är defekta, kommer Leverantören efter eget gottfinnande att acceptera att ersätta artikeln med motsvarande icke-defekta varor, reparera artikeln, återbetala köpeskillingen vid retur av artikeln eller låta köparen behålla artikeln mot att ge honom ett rimligt prisavdrag i proportion till defekten. Köparen ska under alla omständigheter bära eventuella transportkostnader som kan uppkomma i samband med utbyte eller reparation av varor.

De ovan nämnda skyldigheterna för Leverantören är villkorade av att ett klagomål görs till Leverantören skriftligen senast 8 dagar efter att det aktuella felet har upptäckts eller borde ha upptäckts och angetts av köparen. Detta ansvar upphör utan vidare meddelande ett år efter att varorna har levererats till köparen, dock 6 månader när det gäller reservdelar och 6 veckor när det gäller svetsfacklor efter att de har levererats till köparen.

Leverantören är inte ansvarig för fel och brister som kan tillskrivas felaktig hantering, transport, lagring, montering, anslutning och drift eller för något annat fel på grund av köparens användning av produkten för andra ändamål än de som anges i Leverantörens specifikationer. Leverantören är dessutom inte ansvarig för slitage eller brister på grund av att underhåll inte utförts enligt Leverantörens instruktioner eller på grund av att reparation och underhåll inte utförts av Leverantören eller av en verkstad som Leverantören har auktoriserat att göra detta.

Produktansvar

Utom såsom föreskrivs i tvingande lagstiftning som gäller Leverantören, åtar sig Leverantören inget ansvar för personskador eller skador på egendom, och endast i den utsträckning som anges i sådan lagstiftning. Skador på kommersiell egendom som tillhör köparen eller tredje part orsakade av defekta produkter från Leverantören täcks endast av Leverantörens ansvar om det bevisas att de beror på fel eller försummelse från Leverantören eller hans personal.

Leverantören är särskilt inte ansvarig för skador på grund av användning av varorna i strid med den driftshandbok som utarbetats av Leverantören. Om köparens köp av varorna görs med avsikt att återförsälja är återvinningsansvaret för personskador på tredje part eller för skador på varor från köparen mot Leverantören villkorat av att köparen har vidarebefordrat driftshandboken och de kompletterande instruktioner som krävs för korrekt och säker användning av varorna till slutanvändaren.

Begränsning av ansvar

I händelse av försening, brister i den levererade produkten och produktansvar är Leverantören utan ansvar för indirekta skador, förlorad företagsvinst, påföljande skador eller liknande. Leverantörens ansvar är under alla omständigheter begränsat till ett belopp som motsvarar det pris som köparen har betalat för de försenade eller defekta produkterna.

Exportkontroll

Köparen har informerats om att vissa produkter och teknologier, eller delar av dessa, kan vara föremål för exportkontrollagstiftning, med avseende på produkter med dubbla användningsområden eller särskilda sanktioner, och får inte exporteras eller återexporteras, direkt eller indirekt, utan förhandsgodkännande från relevanta myndigheter.

Det är alltid köparens ansvar att undersöka omständigheterna och vid behov ansöka om licenser från myndigheter innan någon export eller återexport av leverantörens produkter eller teknologier.

Tvister och lagstiftning

Alla tvister som uppstår ur dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med dansk lag utan att ge verkan åt dess principer om lagkonflikter. Vidare ska Förenta nationernas konvention om avtal om internationella varuköp inte tillämpas. Tvister ska avgöras av Leverantörens behöriga danska domstolar.

Garanti

Garantiperioden för reservdelar som används för robotenheten (UR-robot inkl. kontroll) är 12 månader. Alla andra kostnader relaterade till arbetstimmar, transport och frakt täcks inte av garantin. För ytterligare detaljer, se garantivillkoren för robotleverantören Universal Robots. Garantireparationer på robotenheten kommer att utföras på robotleverantörens adress.

Garantiperioden för svetsmaskiner och andra delar av CoWelder-lösningen är 24 månader. Garantiperioden beräknas från fakturadatum till slutanvändaren från Leverantören eller Leverantörens återförsäljare/distributör. Den ursprungliga fakturan är bevis på garantiperioden. För ytterligare information, vänligen kontakta Migatronic.

Request service package

Request training package