Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

Ceny

MIGATRONIC A/S, dále jen Dodavatel, má kdykoliv právo měnit své ceny bez předchozího upozornění. Pokud není ujednáno jinak, prodej je fakturován dle ceníku platného v době dodání. Měna faktury je DKK, pokud na faktuře není uvedena jiná měna. Platba kupujícího musí být provedena v měně faktury. Nabídky Dodavatele jsou s cenami platnými pro přijetí po dobu 60 dnů od data nabídky, pokud není v nabídce uvedeno jinak nebo pokud Dodavatel neschválil prodloužení platnosti samostatným písemným oznámením příjemci nabídky.

Dodací podmínky

Dodání se provádí Ex-Works na adrese Dodavatele, INCOTERMS 2010. Zboží je odesláno na účet a riziko Kupujícího. Pokud Dodavatel neobdržel žádné zvláštní pokyny, má volnost ve výběru dopravního prostředku a trasy. V případě nákupu pod minimální objednávkovou hodnotou Dodavatele v době objednání – bez DPH a dopravy – je účtován poplatek za expedici.

Doba dodání

Dodavatel nese žádnou odpovědnost za zpoždění ani překážky v důsledku vyšší moci nebo jiných podobných okolností mimo kontrolu Dodavatele, včetně stávky a zákazu vývozu, ať již tyto překážky nastanou u Dodavatele, dodavatelů Dodavatele nebo dopravních agentur, které provádějí dodávky pro a/nebo od Dodavatele.

Platební podmínky

Pokud Dodavatel v nabídce a/nebo na faktuře výslovně neuvádí jiné podmínky, jsou obecné platební podmínky Dodavatele v hotovosti. V případě zpoždění platby má Dodavatel právo účtovat 2 % úrok měsíčně z opožděných plateb. Pokud zboží, které má být dodáno v určeném čase podle dohody nebo smlouvy, není včas převzato Kupujícím, má Dodavatel právo podle vlastního uvážení prodat zboží na účet Kupujícího po upozornění Kupujícího, nebo skladovat zboží na účet Kupujícího a Kupující je v každém případě povinen provést dohodnutou platbu včas. V případě skladování je zboží uloženo na riziko Kupujícího.

Vlastnická práva

Vlastnictví dodaného zboží zůstává u Dodavatele, dokud nebude zaplacena celá kupní cena.

Výkresy atd.

Všechny výkresy, odhady, popisy nebo jiný materiál, který je předáván v souvislosti s nabídkami nebo dodávkami, jsou majetkem Dodavatele a nesmí být duplikovány, předkládány jiným firmám ani používány k vykonání jakékoli práce bez písemného povolení Dodavatele. Výkresy, které vytvořil Dodavatel pro použití v souvislosti s nabídkami a možné duplikáty těchto výkresů v držení Kupujícího, musí být vráceny na vyžádání.

Odpovědnost za škody

Dodavatel se vždy bude snažit zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s normami nebo specifikacemi Dodavatele. Pokud Dodavatel neposkytl další písemné záruky, je Dodavatel zodpovědný za to, aby dodané zboží bylo v souladu se specifikacemi Dodavatele a mělo obvykle vysokou kvalitu pro použití v oblastech, které Dodavatel písemně uvedl. Pokud Kupující prokáže, že dodané zboží je v tomto ohledu vadné, bude Dodavatel podle vlastního uvážení souhlasit s výměnou výrobku za odpovídající nevadné zboží, opravit výrobek, vrátit kupní cenu po vrácení výrobku nebo nechat Kupujícího si výrobek ponechat a připsat na jeho účet přiměřené snížení ceny odpovídající vadě. Kupující je v každém případě povinen hradit veškeré náklady na dopravu, které mohou vzniknout v souvislosti s výměnou nebo opravou zboží. Výše uvedené povinnosti Dodavatele jsou podmíněny tím, že stížnost byla Dodavateli písemně předložena nejpozději 8 dní poté, co byla dotčená vada zjištěna nebo měla být Kupujícím zjištěna. Tato zodpovědnost vyprší bez dalšího upozornění jeden rok po dodání zboží Kupujícímu, avšak 6 měsíců vztahující se na náhradní díly a 6 týdnů na svářečské hořáky po jejich dodání Kupujícímu. Dodavatel není zodpovědný za chyby a vady, které lze připsat nesprávné manipulaci, dopravě, skladování, montáži, připojení a provozu, nebo za jakoukoli jinou vadu v důsledku použití produktu Kupujícím pro jiné účely než je uvedeno v specifikacích Dodavatele. Dodavatel dále nenese odpovědnost za opotřebení nebo vady v důsledku nevykonání údržby dle pokynů Dodavatele nebo v důsledku opravy a údržby, kterou neprovedl Dodavatel nebo dílna, kterou Dodavatel pověřil k tomu.

Odpovědnost za výrobek

S výjimkou závazného zákona, který se vztahuje na Dodavatele, Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za osobní újmu ani škodu na majetku a pak pouze v rozsahu stanoveném v takovém zákoně. Poškození obchodního majetku náležejícího Kupujícímu nebo třetím stranám způsobené vadnými produkty od Dodavatele jsou kryty odpovědností Dodavatele pouze tehdy, pokud je prokázáno, že byly způsobeny chybami nebo nedbalostí ze strany Dodavatele nebo jeho personálu. Dodavatel zejména nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím zboží v rozporu s provozní příručkou vytvořenou Dodavatelem. Pokud byl nákup zboží Kupujícím proveden s úmyslem jeho dalšího prodeje, je odpovědnost za náhradu za osobní újmu třetí strany nebo za poškození zboží od Kupujícího vůči Dodavateli podmíněna tím, že Kupující předal koncovému uživateli provozní příručku a doplňkové pokyny potřebné pro správné a bezpečné použití zboží.

Omezení odpovědnosti

Dodavatel nenese v případě zpoždění, vad v dodaném produktu a odpovědnosti za výrobek žádnou odpovědnost za nepřímé škody, ztrátu obchodního zisku, následné škody nebo podobně. Odpovědnost dodavatele je v každém případě omezena na částku odpovídající ceně, kterou Kupující zaplatil za zpožděné nebo vadné produkty.

Kontrola exportu

Kupující byl informován, že určité produkty a technologie, nebo jejich části, mohou podléhat zákonům o kontrole exportu týkajícím se produktů s dvojím využitím nebo zvláštních sankcí a nesmí být vyváženy nebo znovu vyváženy, přímo či nepřímo, bez předchozího souhlasu příslušných orgánů. Je vždy odpovědností Kupujícího prověřit okolnosti a v případě potřeby žádat o licence od orgánů před jakýmkoli exportem nebo reexportem produktů nebo technologií dodavatele.

Spor a právní úprava

Všechny spory vyplývající z těchto podmínek budou řízeny a vykládány v souladu s dánským právem, aniž by byly uplatněny jeho kolizní normy. Dále Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží se nebude uplatňovat. Spory budou řešeny příslušnými dánskými soudy na adrese Dodavatele.

Záruka

Záruční doba pro náhradní díly používané pro robotickou jednotku (robot UR vč. ovládání) je 12 měsíců. Všechny další náklady týkající se pracovních hodin, dopravy a zásilky nejsou kryty zárukou. Další podrobnosti naleznete v záručních podmínkách dodavatele robota Universal Robots. Opravy v záruce na robotické jednotce budou prováděny na adrese dodavatele robota. Záruční doba pro svářecí stroje a další části řešení CoWelder je 24 měsíců. Záruční doba se počítá od data fakturace koncovému uživateli od Dodavatele nebo od prodejce/distributera Dodavatele. Původní faktura je důkazem záruční doby. Pro více informací kontaktujte prosím Migatronic.

 

Request service package

Request training package