Betingelser

Indholdsfortegnelse

Priser

MIGATRONIC A/S, herefter kaldet Leverandøren, er til enhver tid fri til at ændre sine priser uden varsel. Medmindre andet er aftalt, faktureres salg ifølge den prisliste, der er gældende på leveringstidspunktet. Fakturavalutaen er DKK, medmindre en anden valuta er angivet på fakturaen. Købers betaling skal foretages i fakturavalutaen. Leverandørens tilbud tilbydes med priser gyldige til accept i en periode på 60 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i tilbuddet, eller medmindre Leverandøren har godkendt en forlængelse af gyldigheden ved en separat skriftlig meddelelse til tilbudets modtager.

Leveringsbetingelser

Levering sker Ex-Works Leverandørens adresse, INCOTERMS 2022. Varer afsendes for Købers regning og risiko. Hvis Leverandøren ikke har modtaget særlige instruktioner, er Leverandøren fri til at vælge transportmiddel og rute. Ved køb under Leverandørens mindste ordreværdi på bestillingstidspunktet – ekskl. moms og fragt – pålægges et ekspeditionsgebyr.

Leveringstid

Leverandøren har intet ansvar for forsinkelser eller hindringer på grund af force majeure eller andre lignende omstændigheder uden for Leverandørens kontrol, inklusive strejke og eksportforbud, uanset om disse hindringer opstår hos Leverandøren, Leverandørens leverandører eller transportagenter, der udfører leverancer til og/eller fra Leverandøren.

Betalingsbetingelser

Medmindre andre vilkår udtrykkeligt er angivet af Leverandøren i tilbuddet og/eller fakturaen, er Leverandørens generelle betalingsbetingelser Netto Kontant. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve 2 % rente pr. måned af forfaldne betalinger. Hvis varer, der skal leveres på et fast tidspunkt i henhold til aftale eller kontrakt, ikke overtages af Køberen rettidigt, har Leverandøren ret til efter eget valg at sælge varerne for Købers regning efter meddelelse til Køberen eller opbevare varerne for Købers regning, og Køberen er under alle omstændigheder forpligtet til at foretage den aftalte betaling til tiden. Ved opbevaring deponeres varerne på Købers risiko.

Ejendomsret

Ejerskabet til de leverede varer forbliver hos Leverandøren, indtil hele købsprisen er betalt.

Tegninger osv.

Alle tegninger, skøn, beskrivelser eller andet materiale, der videresendes i forbindelse med tilbud eller leverancer, er Leverandørens ejendom og må ikke kopieres, præsenteres for andre firmaer eller bruges til at udføre noget arbejde uden skriftlig tilladelse fra Leverandøren. Tegninger, der er lavet af Leverandøren til brug i forbindelse med tilbud, og eventuelle kopier af sådanne tegninger i Køberens besiddelse, skal returneres efter anmodning.

Ansvar for skader

Leverandøren skal til enhver tid gøre sit bedste for at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med Leverandørens standarder eller specifikationer. Medmindre Leverandøren skriftligt har givet yderligere garantier, er Leverandøren ansvarlig for, at de leverede varer er i overensstemmelse med Leverandørens specifikationer og af sædvanlig høj kvalitet til brug inden for de anvendelsesområder, som Leverandøren skriftligt har angivet. Hvis Køberen påviser, at de leverede varer i forhold til dette er defekte, vil Leverandøren efter eget valg acceptere at erstatte artiklen med tilsvarende ikke-defekte varer, reparere artiklen, refundere købsprisen ved returnering af artiklen eller lade Køberen beholde artiklen mod at kreditere hans konto med et rimeligt prisnedslag svarende til fejlen. Køberen skal under alle omstændigheder dække eventuelle transportomkostninger, der måtte opstå i forbindelse med udveksling eller reparation af varer. De ovennævnte forpligtelser for Leverandøren er betinget af, at klagen fremsættes skriftligt til Leverandøren senest 8 dage efter, at den pågældende fejl er blevet eller burde være blevet identificeret og angivet af Køberen. Dette ansvar udløber uden yderligere varsel et år efter, at varerne er leveret til Køberen, dog 6 måneder med hensyn til reservedele og 6 uger med hensyn til svejsebrændere efter deres levering til Køberen. Leverandøren er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der kan tilskrives forkert håndtering, transport, opbevaring, montering, tilslutning og drift, eller for enhver anden mangel på grund af Køberens brug af produktet til andre formål end angivet i Leverandørens specifikationer. Leverandøren er desuden ikke ansvarlig for slid eller mangler på grund af vedligeholdelse, der ikke er udført i henhold til Leverandørens instruktioner, eller på grund af reparation og vedligeholdelse, der ikke er udført af Leverandøren eller af et værksted, som Leverandøren har autoriseret til at gøre det.

Produktansvar

Medmindre ufravigelig lovgivning, der gælder for Leverandøren, Leverandøren påtager sig intet ansvar for personskade eller skade på ejendom og kun i det omfang, som sådan lovgivning. Skade på kommerciel ejendom, der tilhører Køberen eller tredjeparter, forårsaget af defekte produkter fra Leverandøren, er kun dækket af Leverandørens ansvar, hvis det bevises at skyldes fejl eller forsømmelse fra Leverandørens eller hans personales side. Leverandøren er især ikke ansvarlig for skader på grund af brug af varerne i strid med den betjeningsvejledning, som Leverandøren har udarbejdet. Hvis Køberens køb af varerne er foretaget med henblik på videresalg, er regresansvaret for personskade på tredjemand eller for skade på varer fra Køberen over for Leverandøren betinget af, at Køberen har videregivet betjeningsvejledningen og de supplerende instruktioner, der kræves for korrekt og sikker brug af varerne.

Ansvarsbegrænsning

Leverandøren er i tilfælde af forsinkelse, mangler ved det leverede produkt og ved produktansvar uden ansvar for indirekte skader, tab af forretningsfortjeneste, efterfølgende skader eller lignende. Leverandørens ansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til den pris, som Køberen har betalt for de forsinkede eller defekte produkter.

Eksportkontrol

Køberen er blevet informeret om, at visse produkter og teknologier, eller dele heraf, kan være underlagt eksportkontrollovgivning vedrørende produkter med Dual-Use eller særlige sanktioner og må ikke eksporteres eller geneksporteres, direkte eller indirekte, uden forudgående godkendelse fra relevante myndigheder. Det er til enhver tid Køberens ansvar at undersøge forholdene og om nødvendigt ansøge om licenser fra myndighederne før enhver eksport eller geneksport af leverandørens produkter eller teknologier.

Tvister og lovgivning

Alle tvister, der opstår som følge af disse vilkår, skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden at give virkning til dens konfliktregler. Desuden skal De Forenede Nationers Konvention om kontrakter vedrørende international varesalg ikke gælde. Tvister skal afgøres af de kompetente danske domstole på Leverandørens sted.

Garanti

Garantiperioden for reservedele, der bruges til robotenheden (UR-robot inkl. kontrol), er 12 måneder. Alle andre omkostninger vedrørende arbejdstimer, transport og forsendelse dækkes ikke af garantien. For yderligere detaljer henvises til robotleverandøren Universal Robots’ garantibetingelser. Garantireparationer på robotenheden udføres på robotleverandørens adresse. Garantiperioden for svejsemaskiner og andre dele af CoWelder-løsningen er 24 måneder. Garantiperioden beregnes fra fakturadatoen til slutbrugeren fra Leverandøren eller Leverandørens forhandler/distributør. Den originale faktura er bevis for garantiperioden. For yderligere information kontakt venligst Migatronic.

Request service package

Request training package